1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Kollektivavtalet

KOLLEKTIVAVTALET

Det fanns en tid, före 2007, då golfinstruktörerna var direkt undantagna kollektivavtalet. Alltså inte bara det att instruktörerna inte omfattades av kollektivavtalet, man var direkt undantagna. Just undantagna var extra negativt och besvärligt. PGAs medlemmar behandlades därigenom inte som ”andra” anställda på golfklubbarna. Arbetstiden var oreglerad och man omfattades inte av tjänstepension som de andra anställda på golfklubbarna med kollektivavtal. Dessutom fick det som konsekvens att medlemmen hade mycket kortare besvärstid om diskussioner eller tvist kring anställningen uppstod. Eftersom golfinstruktörerna inte omfattades av Kollektivavtalet hade de ingen rätt till, årliga löneökningar, sjuklön, OB-ersättning, övertidsersättning, man hade sämre semesterförmåner än övriga tjänstemän och arbetare, för att nämna några exempel.

PGAs Juridiska Kommitté engagerade sig under många år för att få till stånd en förändring, först bort med undantaget, sedan att instruktörerna skulle omfattas av Kollektivavtalet. I samarbete med dåvarande HTF, numera Unionen (tack Sam Dandemar), deltog vi aktivt i förhandlingarna mellan HTF/Unionen och arbetsgivareorganisationen SLA.

Efter sex månaders förhandlingar kom vi 2007 i mål. Kollektivavtalet omfattar nu även er instruktörer. Vi skriver instruktörer för det är så man formulerar sig från SLA håll. Före 2007 hade PGA att bistå medlemmar i mellan 10 – 15 skarpa fall i form av felaktiga uppsägningar och tvister per år. Från 2007 har kommittén endast haft ett fåtal skarpa ärenden.

 

PGA har bidragit till att sätta dessa frågor i fokus och därför har klubbarna också behövt bli bättre på att hantera juridiska frågor, något som gynnar hela golfnäringen.