huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Om PGA of Sweden

PGA of Sweden, en intresse- och serviceorganisation.

PGA skall tillvarata sina medlemmars intressen samt utveckla golfen som idrott. UTBILDNING, JURIDISK SERVICE samt TÄVLINGSVERKSAMHET är och har från början varit PGAs tre viktigaste verksamhetsområden.

Stadgar och Verksamhetsplan

I PGAs stadgar § 1 beskrivs vad PGA har för ändamål. Stadgarna tillsammans med den Verksamhetsplan som årsmötet varje år beslutar om är, så att säga, kontraktet mellan medlemmen och organisationen. Dessa handlingar antas av årsmötet och kan bara ändras av årsmötet. Då exempelvis ny Verksamhetsplan skall antas, föregås detta alltid av en utvärdering av den förra vilket säkerställer medlemmens demokratiska rättighet att tillsammans med andra medlemmar välja den inriktning som PGA skall ha.

Vårt mål är att främja golfen på alla vis

PGAs årsmöte har antagit en Mission som säger att PGA skall verka för;

  • att utveckla och säkerställa en ledande position i golfsporten för våra medlemmar de professionella golfarna.
  • att intresset för golfsporten ökar.
  • att golfens tradition och kultur upprätthålls och utvecklas med spelets idé som utgångs  punkt.
  • att utveckla våra medlemmars kundinsikt för att säkerställa ett bemötande som passar också framtidens golfare.
  • att verka för att spelkvalitén hos golfarna utvecklas kontinuerligt.
  • att verka för att befintliga golfare spelar oftare.
  • att verka för att kvalitén på golfanläggningarna utvecklas mot att möta spelarnas behov.
  • att genom bland annat utbildning tillhandahålla golfmarknaden en yrkeskunnig medlemskår.

Genom att verka för de professionellas utveckling förbättrar vi kvalitén, upprätthåller kulturen och ökar tillgängligheten för de passionerade amatörerna. För oss i PGA är golf både Passion och Yrke.

Ökad tillgänglighet

Golf är unik – omfattar proffs, amatörer elit och amatörer bredd. Golf är lite av Korpidrott samtidigt som golf är en RF idrott. Vår idrott är idag mycket populär, har en stark ställning och är brett förankrad i det svenska samhället. Denna position har inte uppnåtts av sig själv utan bakom detta ligger ett långsiktigt och politiskt klokt arbete av många företrädare för golfen från såväl PGA som Svenska Golfförbundet, SGF. I synnerhet har SGF, såsom varande ett specialförbund inom RF, arbetat mycket tydligt för en popularisering och en allmän acceptans av Golf som Idrott med mycket stor tillgänglighet. Genom PGAs och SGFs mångåriga samarbete har PGAs medlemmar och PGA utifrån våra resurser starkt bidragit till detta.

Med omkring 500 000 aktiva golfare och knappt 500 medlemsklubbar är Golf idag en ”storindustri” som omsätter många miljarder kronor per år i Sverige. Detta innebär också att Golf idag sysselsätter ett mycket stort antal människor. Bara PGA har ca 1 100 medlemmar som alla valt golf som yrke. Av dessa är knappt trehundra tävlingsspelare som inte alla fullt ut kan livnära sig på sporten. Men PGAs 800 tränare har idag ett mycket bra yrke med en av världens bästa yrkesutbildningar inom Golf och får en lång, rolig, stimulerande och utvecklande yrkeskarriär. Som utbildad PGA medlem finns alla förutsättningar till att få ett bra jobb där man verkligen kan göra skillnad för en golfklubb och dess spelare!

Vi ger de professionella golfarna en röst

Även när du har din passion som yrke behövs trygga arbetsförhållanden, vettiga löneavtal och bra arbetsmiljö. Och ett bra tävlingsutbud. Utbildning och juridisk service är de två viktigaste serviceområdena för en Club Pro medlem i PGA, medan juridisk service och tävlingar är de två viktigaste för en Tournament Player medlem. Inom dessa tre områden ger också PGA genom sin utbildningsstruktur, sitt juridiska nätverk och sitt delägarskap i SGT AB det mesta av sin service till medlemmarna. I jämförelse med andra europeiska PGAs har PGA Sweden ett av de absolut största, bästa och bredaste utbuden av tjänster och service inom dessa områden.

PGAs uppgift som organisation är att förstå och noggrant följa marknaden så att vi har insikt och kunskap om hur Prons roll på klubben i framtiden kommer att se ut, vilken inriktning förbund och klubbar väljer, vilken väg Golf Sverige väljer likväl som vilken väg man väljer internationellt.

En klok och viktig strategi inom PGA är, och har varit sedan tidigt 80-tal, att samarbeta med och inhämta kunskap från organisationer och personer med störst kompetens inom sina respektive områden. PGA har därför ett mycket bra samarbete med Svenska Golfförbundet, utbildningsväsendet, med jurister, andra golforganisationer samt med näringslivet. En tränarkår besitter inte själva all den kompetens som behövs utan behöver bra partners. Det har vi i PGA Sweden.

Det internationella arbetet har tack vare tillkomsten av PGAs of Europe kraftigt ökat PGAs engagemang och inflytande över golfen också utanför Sverige. Genom samarbete också här har vi kunnat dra nyttig lärdom av hur man gör i andra länder men också kunnat bidra med vår erfarenhet då golfen etableras i länder där golf tidigare knappt existerade. När golf utvecklas i nya länder ökar antalet golfare totalt, det tillkommer fler tävlingar, fler arbetstillfällen skapas, turismen ökar, försäljningen av utrustning ökar. Det internationella arbetet är ett mycket viktigt sätt för oss att säkerställa golfens fortsatta utveckling vilket ger såväl Club Professionals som Tournament Players ökade möjligheter till arbetstillfällen.

Vad har då en medlem i PGA för nytta av sitt medlemskap?

Det som ovan beskrivits ger nog ett första och mycket tydligt svar; en PGA medlem med godkänd utbildning och breddad kompetens genom fortbildning får nästan garanterat ett mycket bra jobb! Och marknaden ökar både nationellt och internationellt. Världens 6 till 7 största PGA, som PGA Sweden tillhör, är ledande organisationer inom golfen och våra medlemmar hör till en unik skara som kan ha sin organisationstillhörighet som varumärke.

Utbudet av utbildning är både strukturerat och sammansatt att passa såväl medlemmens som marknadens behov samt är dessutom subventionerat. PGA driver, till skillnad från andra utbildningsföretag på marknaden, inte heller utbildningsverksamheten först och främst i vinstsyfte, vilket gör att utbildningar i PGAs regi ofta kostar mindre än en femtedel av vad liknande utbildningar normalt kostar. Dessutom erbjuder PGA föreläsare och kurschefer som andra företag sällan eller aldrig kan presentera.

Sammanfattningsvis

PGA har ett mycket starkt varumärke där varje enskild medlems eget varumärke (för vi har alla vårt ”eget varumärke”, dvs hur omvärlden uppfattar oss och ser på oss som individer) också har väldigt stor påverkan på värdet. Och det är bland annat tack vare detta ömsesidiga förhållande som vi tillsammans på ett smart sätt bygger varandras värde/varumärke. När en medlem använder sig av varumärket PGA signalerar det Tillhörighet, Status, Kvalité och blir på så vis en Identitetsbärare som rätt använt hjälper PGA medlemmen till en stark Positionering i sin yrkesroll. Varumärket blir en Tillväxtgenerator. Starka, kompetenta medlemmar med hög yrkesstatus är föreningens verkliga Varumärkesambassadörer.

Från föreningens horisont bygger vi således upp värdet genom medlemmarna men också genom att samarbeta med andra organisationer eller företag som själva har starka varumärken. Genom detta win-win-win förhållande höjer vi varandras värden och skapar förutsättningar för långa lönsamma samarbeten.

Pro-yrket idag och imorgon har mycket hög status, är ett stimulerande jobb oftast i en mycket trevlig miljö och ger dessutom goda inkomstmöjligheter. PGA och PGA medlemmarna har många att skicka en tacksamhetens tanke till för att det förhåller sig så. Alla personer, ideell eller anställd, som under någon tid engagerat sig i PGA har samtliga bidragit till att föra upp PGA till nuvarande position. PGA of Sweden är idag ett av världens sex till sju starkaste och bästa PGAs men det fjärde mest inflytelserika.  Spelare och tränare från PGA of Sweden har mycket hög status, är välrespekterade och eftertraktade.