1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Organisation

Professional Golfers´ Association of Sweden, eller PGA of Sweden, är en ideell organisation, icke allmännyttig.

Sammansättning

PGA består av fysiska personer som upptagits som medlemmar i föreningen.

Högsta beslutande organ är Årsmötet. Årsmötet väljer styrelse som är PGAs beslutande organ när årsmötet inte är samlat och ansvarar för PGAs angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för stadgarna svara för föreningens verksamhet enligt av årsmötet fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen består av ordförande och 6 ledamöter. En av styrelsens ledamöter föreslås av den årliga Distriktskonferensen för att inom styrelsen representera Distrikten. Till styrelsen är PGAs Kanslichef adjungerad.

Styrelsen, där ordföranden är vald av årsmötet, utser inom sig vice ordförande, verkställande utskott eller VU och ansvariga för olika verksamhetsområden. VU består, för närvarande, av ordförande Marcus Lindell, vice ordförande Mats Enquist samt Johan Hampf.

Kansli och Kommittéer

För genomförandet av fastställda planer och beslut har PGA ett kansli och två kommittéer, Utbildningskommittén och Juridiska Kommittén. PGA har även ett bolag och en stiftelse. Bolaget är PGA Sverige AB som är att betrakta som ett helägt Holdingbolag. PGA Sverige AB äger de 6,65 % av aktierna i PGA Sweden National AB som är PGAs del av detta bolag. SGT AB, ägt till 50% vardera av PGA och SGF, ligger direkt under PGA of Sweden. PGA Future Fund, en utbildningsstiftelse, ligger också det direkt under föreningen.

PGA har även sex regionala kommittéer, PGAs Distriktskommittéer. Dessa är Distrikt Norr, Distrikt Stockholm, Distrikt Mitt, Distrikt Öst, Distrikt Väst och Distrikt Syd.

Verksamhetsinriktning och Verksamhetsmål

PGAs årsmöte fastställer varje år Verksamhetsinriktning och Verksamhetsmål.

Stadgar 2022

 

Verksamhetsinriktning 2022-2024_W