huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Ekonomi

På denna sida har vi samlat råd till er som önskar veta mer om hur man startar och driver en enskild näringsverksamhet (utan anställda). Vi har skrivit så övergripande, kortfattat och lättförståeligt som möjligt. Hänvisningar är gjorda till verksamt.se och till skatteverket.se där ni kan gå in djupare i ämnet och se aktuella procentsatser och avgifter.

Skatteverket har en mycket hårddragen uppfattning när det gäller idrottarens verksamhet. Enligt lag ska de ske en individuell prövning i varje enskilt fall. Vi rekommenderar därför att ni har nära kontakt med en ekonomisk rådgivare eller revisor då många gränsdragningar av sk blandad verksamhet kan förekomma. Ni kan läsa mer om detta i avsnitten nedan.

Val av Företagsform och registrering

Beroende på verksamhetens omfattning, d.v.s. golfspelandet, ska verksamheten betraktas som näringsverksamhet eller hobbyverksamhet. Om ditt golfspelande bedöms utgöra näringsverksamhet godkänns du för F/FA-skatt. För att din golfverksamhet ska anses utgöra näringsverksamhet måste din verksamhet uppfylla tre krav; verksamheten ska vara självständig, varaktig och ha ett vinstsyfte. Att en golfverksamhet anses vara självständig och varaktig ifrågasätts oftast inte. Däremot aktualiseras oftare frågan huruvida golfverksamheten har ett vinstsyfte. Om din golfverksamhet bedöms sakna vinstsyfte är din verksamhet att bedöma som s.k. hobbyverksamhet och beskattas inom inkomstslaget tjänst (se avsnitt om A-skatt eller F-skatt). Gränsdragningen mellan om din verksamhet ska anses utgöra näringsverksamhet eller hobbyverksamhet kan vara svår att göra då det mellan dessa två verksamheter inte finns någon tydlig gräns. Någon djupare redogörelse för bedömningsfrågorna i denna del finns det inte utrymme för i denna handbok men exempel på omständigheter som kan visa att du har ett vinstsyfte med din golfverksamhet är följande. Din ranking inom golfen, antalet sponsorer, om du letar flera sponsorer, finansieringen av din verksamhet, intjänade vinstpengar, hur många tävlingar du ska medverka i under beskattningsåret, hur stor del av din tid som du lägger ner på golfen, övriga inkomster och omfattningen av marknadsföring.

 

Skatteverket har en mycket hårddragen uppfattning när det gäller idrottares verksamhet och dess uppfyllande av vinstsyftet. Lite förenklat drar de exempelvis nästan alla Tournament Players över en kam. Enligt lagen ska det dock ske en individuell prövning i varje enskilt fall vilket innebär att en golfverksamhet kan anses ha ett vinstsyfte medan en annan golfverksamhet anses sakna vinstsyfte.

Som egen företagare är du ansvarig mot staten för att lämna vissa uppgifter och betala skatter samt avgifter. Därför redogörs nedan för vad du bör göra när du startar företaget.

När du är anställd har du A-skatt. Om du startar en enskild firma vill du som huvudregel godkännas för F-skatt. Du måste ansöka om godkännande av F/FA-skatt (FA-skatt om du både är anställd och bedriver verksamhet). Ansök här

Om du är godkänd för F/FA-skatt ska du upplysa dina uppdragsgivare om detta. F-skatten får inte användas vid ett anställningsförhållande, exempelvis om du vikarierar som skollärare under vinterhalvåret.

För det fall din golfverksamhet anses utgöra näringsverksamhet innebär detta att du själv ska betala preliminär inkomstskatt och egenavgifter på näringsverksamhetens inkomster (se avsnitt om F/FA skatt och egenavgifter).

Om din golfverksamhet däremot anses utgöra hobbyverksamhet betalar du inte in preliminär skatt månatligen. Istället ska du i samband med din skatte- och avgiftsanmälan dra av ett schablonbelopp från din beräknade vinst. Schablonbeloppet återför du sedan när du deklarerar. Om din hobbyverksamhet går med vinst ska du också betala in egenavgifter. Om du erhåller sponsorersättning mot bakgrunden att du genom personlig medverkan gör reklam för sponsorn på dina kläder anses detta vara ”ersättning för arbete” och sponsorn ska därför på den utbetalningen betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag. Om du däremot gör reklam för sponsorn genom reklam på din bil ska du dock själv redovisa intäkten i din hobbyverksamhet (se Skatteverkets ställningstagande 30 juni 2009 , se här

Om din hobbyverksamhet går med underskott ett beskattningsår behöver du inte deklarera för den det året. Underskott i hobbyverksamhet kan sparas i maxi­malt fem år och kan endast kvittas mot överskott av hobby. Det är därför av vikt att du sparar underlag för när du väl utnyttjar underskottet ett beskattningsår.

Underskott i näringsverksamhet kan också endast kvittas mot överskott av näringsverksamhet men ett outnyttjat underskott i näringsverksamheten kan däremot sparas utan tidsbegränsning. Underskott av nystartad näringsverksamhet kan dessutom under startåret och fyra år framåt kvittas mot vissa löneinkomster, under förutsättning att det är fråga om s.k. aktiv näringsverksamhet. Avdrag får dock göras med högst 100 000 kr per år.

Om du är godkänd för F-skatt ska du i samband med godkännandet upprätta en preliminär inkomstdeklaration. I den preliminära inkomstdeklarationen ska du uppskatta näringsverksamhetens överskott (samtliga inkomster minskade med samtliga kostnader). Från överskottet ska du sedan göra ett schabloniserat avdrag för egenavgifter, läs mer här

I en nystartad verksamhet är det naturligtvis svårt att uppskatta kommande inkomst jämfört med om man är anställd. Den preliminära skatten ska dock motsvara den slutliga skatten så långt som möjligt. Om du uppger en för låg preliminär skatt jämfört med den du slutliga skatten riskerar du att få betala in s.k. kvarskatt och ränta på denna. Av betydelse är även att den inkomst som beskattas utgör underlag vid en eventuell framtida utbetalning av ex. sjukpenning. Det är därför viktigt att du meddelar din totala inkomst till Försäkringskassan. Du kan skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration flera gånger under samma år till Skatteverket om du ser att din preliminära beskattning antingen är för låg eller för hög i förhållande till verksamhetens intäkter och kostnader allteftersom verksamheten fortgår.

När du godkänns för F/FA-skatt tillkommer även ansvar i form av att betala skatter och avgifter samt att deklarera i tid. Om du missköter ditt företag avseende skatter och avgifter kan Skatteverket återkalla ditt godkännande för F-skatt. Om du misskött betalning av skatter och avgifter eller inte kommit in med tidigare deklarationer kan Skatteverket även vägra att utfärda godkännande av F/FA-skatt. Om du inte godkänns för F/FA-skatt innebär detta att den som betalar ut ersättning till dig måste innehålla sociala avgifter och betala in preliminär skatt (se ovan).

Om du blir godkänd för F/FA-skatt och momsregistrerad skickar Skatteverket ut ett registreringsbevis till dig. Av registerutdraget framgår vilka uppgifter Skatteverket har om din verksamhet i sitt register och följaktligen vilka skyldigheter och åtaganden du har gentemot Skatteverket. Registerutdraget kan även användas som underlag för att exempelvis visa uppdragsgivare att du är godkänd för F/FA-skatt. Registerutdraget gäller tills vidare och något nytt registerutdrag skickas därför inte ut förrän Skatteverkets uppgifter om din verksamhet ändras. Däremot kan du alltid begära ut ett nytt registreringsbevis.

Slutligen ska det upplysas om att en verksamhet rent skattemässigt kan bedrivas trots att F-skatt inte är tilldelad verksamheten. Dock innebär detta att dina uppdragsgivare alltid ska betala in sociala avgifter för dig som om du vore anställd hos uppdragsgivaren. Skatteverket kan besluta att tilldela dig en s.k. SA-skatt (särskilt A-skatt), vilket innebär att du själv betalar in månatligen den överskjutande skatt som inte täcks av skatteavdragen.

Läs mer om F-skatt

En enskild näringsverksamhet kan registrera sitt namn. Registreringen görs i så fall hos Bolagsverket. Registrering av enskild firma är frivilligt men kan ur ett konkurrensmässigt perspektiv vara fördelaktigt då du i och med registreringen skyddar ditt namn men du har endast ensamrätt till namnet inom din bransch i ditt län. Samtidigt får dina leverantörer/kunder en möjlighet att kontrollera att du har ett företag.

En enskild firma är ingen juridisk person. Med detta menas att företaget exempelvis i sig inte kan stå som hyrestagare på lokaler eller vara part i en domstolsprocess.  Det är istället du, som fysisk person, som företräder verksamheten. Som identitetsnummer används alltid ditt personnummer.

Att registrera sin enskilda firma ger även fördelen att man kan öppna bank- eller postgiro i firmans namn då banken ofta kräver det. Ett firmanamn blir ofta godkänt om det inte är vilseledande eller kan förväxlas med ett annat registrerat firmanamn. Förslagsvis är det lättast för både dig, och dina kunder, om du väljer ett firmanamn utefter ditt eget namn eller i förkortad form. När du ska registrera ditt firmanamn bör du även vara noga med vilken formulering du använder avseende verksamhetens inriktning. Formulera verksamheten på ett sätt så att det som du tänker ägna dig åt i firman verkligen täcks in.

Registreringen av firmanamn görs antingen via verksamt.se eller via blankett som återfinns på bolagsverket.se. Kostnaden för registreringen är 900 kr om du använder dig av e-tjänsten respektive 1 200 kr om du använder dig av blanketten. Det ska observeras att handläggningen av registreringen inte påbörjas förrän avgiften är betald.

Som huvudregel är omsättning av tjänster och varor inom Sverige skattepliktig för moms. I samband med att du ansöker om F/FA-skatt ska du därför också anmäla dig för moms. Anmälan om registrering för mervärdesskatt gör du på samma blankett som för ansökan om F/FA-skatt, d.v.s. skatte- och avgiftsanmälan. I anmälan ska du bland annat uppge hur stor omsättning (beskattningsunderlag) du uppskattar att din verksamhet kommer att få.

Om Skatteverket bedömer att du bedriver ekonomisk verksamhet registreras du för moms. I praktiken registreras du för moms om Skatteverket anser att du ska godkännas för F/FA-skatt. Detta innebär att du därefter ska skicka in skattedeklarationer där du redovisar momsen på de tjänster du sålt och momsen på de tjänster eller varor du köpt in till verksamheten. Du ska betala in mellanskillnaden på de tjänster du sålt och köpt.

Som ovan nämnts har omsättningen som du anger i samband med registreringsanmälan betydelse för valet av redovisningsperiod och redovisningsmetod.

Kom ihåg att om din verksamhet börjar generera en större omsättning kan det vara mer fördelaktigt att fortsätta att bedriva verksamheten i ett aktiebolag.

Redovisningsperioder beroende på omsättning
Omsättning Möjliga redovisningsperioder
Högst 1 miljon kr En gång per år, var tredje månad eller varje månad
Högst 40 miljoner kr En gång var tredje månad eller varje månad
Högre än 40 miljoner kr Endast en gång i månaden

När skattedeklarationen ska lämnas in hittar du här.
För handel med andra EU länder, läs mer här

Genom momsregistreringen får du ett momsregistreringsnummer. När du bedriver enskild näringsverksamhet kommer ditt personnummer att vara utgångspunkt för momsregistreringsnumret. Momsregistreringsnumret ska stå på firmans fakturor då momspliktiga varor eller tjänster säljs. När du köper varor eller tjänster från andra EU-länder bör du lämna ditt svenska momsregistreringsnummer till säljaren under förutsättning att inköpet görs för din momspliktiga verksamhet. Lättast är att alltid skriva momsnumret på det sätt som fungerar internationellt, dvs. SEXXXXXXXXXX01 (SE är landskoden för Sverige).

Momspliktiga intäkter och skattesatser

Huvudregeln för din golfverksamhet är att alla intäkter är momspliktiga och att skattesatsen är 25 % i Sverige (ej prispengar, se avsnitt om prispengar).

När du får sponsorintäkter, dvs. intäkter för tjänster som innefattar marknadsföring av en sponsors namn eller produkter, anses du utföra en reklamtjänst åt din sponsor. Sådana sponsorintäkter som du får från en näringsidkare i Sverige är momspliktiga. Du ska därför utfärda en faktura till sponsorn.

Om tjänsten har tillhandahållits en näringsidkares etablering inom EU ska detta rapporteras genom en ”periodisk sammanställning”. Blanketten ”periodisk sammanställning” ska lämnas till Skatteverket och innehålla uppgift om värdet av sålda tjänster per köpare inom EU med angivande av köparens momsregistreringsnummer(”VAT-nummer”) i det andra EU-landet.
Läs mer om handel med andra EU länder

I fakturan skall du ange varför du inte debiterar moms. Du kan exempelvis ange följande:

Sponsor utanför EU: “Export sale of services – article 44 in Council Directive 2006/112/EC”

 Sponsor inom EU: “Reverse charge procedure – article 44 in Council Directive 2006/112/EC”

Är sponsorn inte en näringsidkare och hemmahörande inom EU måste du redovisa svensk moms på sponsorintäkten.

Om sponsorn inte är en näringsidkare och hemmahörande utanför EU behöver du inte redovisa någon svensk moms på sponsorintäkten under förutsättning att tjänsten dessutom nyttjas utanför EU.

För att en faktura skall anses vara riktig utefter momslagens kriterier måste den normalt innehålla minst följande uppgifter:

 1. Fakturadatum
 2. Löpnummer
 3. Ditt namn och din adress
 4. Ditt momsregistreringsnummer
 5. Köparens namn och adress
 6. Beskrivning av vad du sålt (t.ex. ”Prispengar från tävlingen X”)
 7. Mängd eller omfattning (om det som du sålt kan anges i timmar, antal, vikt etc.)
 8. Datum då försäljningen av varorna skett eller tjänsterna utförts (t.ex. när tävlingen hölls)
 9. Datum för eventuellt förskott
 10. Det belopp som momsen skall beräknas på (uppdelat per skattesats)
 11. Vilken momssats som använts
 12. Fakturans hela momsbelopp
 13. Eventuellt en text som förklarar varför moms inte debiterats (t.ex. pga. att köparen är utländsk, se ovan)
 14. Eventuellt utländsk kunds momsnummer (se ovan)

Fakturans riktighet är som huvudregel en formell förutsättning för att momsunderlaget ska anses vara riktigt.

Om du har sponsoravtal som avser reklam kan du bli skyldig att betala reklamskatt. Detta under förutsättning att du bedriver näringsverksamhet och således är godkänd för F/FA-skatt.

 

Sponsring innebär att ett företag (sponsorn) ger dig en ersättning i form av pengar, varor eller tjänster för att du ska profilera sponsorns produkter eller tjänster i olika sammanhang. De delar av ersättningen som avser offentliggörande av reklam är reklamskattepliktiga.

Med reklam avses i detta sammanhang ett meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst.

När sponsringen består i att du använder sponsorns utrustning, klädesplagg eller annat vid spel eller privat behöver du inte betala reklamskatt för detta. En förutsättning är dock att utrustningen, kläderna m.m. inte ser annorlunda ut än de som köps på öppna marknaden och alltså inte särskilt utmärkande med reklam för sponsorn. För reklamskatten har det ingen betydelse om du får särskilt betalt för detta.

Är kläderna, utrustningen m.m. däremot särskilt utmärkta med sponsorns namn ska du betala reklamskatt för värdet av detta. En förutsättning för att reklamskatt ska utgå är att du offentliggör reklamen i Sverige. För reklam som är avsedd att spridas utomlands utgår däremot inte reklamskatt.

Syftet med sponsringen är att sponsorn ska få reklam eller goodwill genom anknytningen till din verksamhet. Om du inte offentliggör någon reklam för sponsorn är ersättningen inte reklamskattepliktig. Däremot kan avtalet medföra beskattningskonsekvenser för din och sponsorns inkomstbeskattning.

Förekommer offentliggörande av reklamskattepliktig reklam för sponsorn bör det av avtal mellan dig och sponsorn framgå hur mycket av ersättningen som utgör ersättning för offentliggörandet och hur mycket som är ersättning för andra motprestationer.

Ett enkelt exempel får illustrera. Du får 10 000 kr som ersättning för en skylt med sponsorns namn och för deltagande vid en av sponsorns kundträffar där du ska vara med och hålla föredrag. Reklamskatt skall be­talas på värdet av skylten, men inte på den del som avser deltagandet vid kundträffen, vilken är föremål för sedvanlig inkomstskatt och moms. Finns inte avtalade priser för olika prestationer ska skatten bestämmas genom en uppdelning av ersättningen efter skälig grund.

Det är du som offentliggör reklamen som är skattskyldig för reklamskatten. Skattskyldigheten för dig inträder när du offentliggör reklamen eller så snart ett förskott betalas. Det går inte att avtala med sponsorn om att denne i stället ska betala reklamskatten. Om du däremot upplåter ditt utrymme till en reklamförmedlare, som i sin tur upp­låter reklam på detta utrymme, är det reklamförmedlaren som ska betala reklamskatten.

Som skattskyldig och redovisningsskyldig (deklarationsskyldig) till reklamskatt ska du vara registrerad hos Skatteverket. Läs mer här

Du kan vara skattskyldig utan att samtidigt vara redovisningsskyldig. Du är redovisningsskyldig om de sammanlagda reklamskattepliktiga intäkterna överstiger en total summar per år fastställt av skatteverket. Om du inte är redovisningsskyldig ska den reklamskatt, som du särskilt debiterat eller som ingår i sponsorersättningen deklareras som ”vanlig” inkomst i inkomstdeklarationen.

Reklamskatten beräknas på en procent av den ersättning du får från sponsorn. Därför kan det finnas skäl att se över möjligheterna att avtala med sponsorn att erbjuda icke reklamskattepliktiga prestationer i så stor utsträckning som möjligt.

När spelaren har intäkter som sponsorkontrakt, ska spelaren fakturera med moms. Moms på kostnader i samband med dessa intäkter är avdragsgilla som ingående moms. För att avgöra om spelarens andra intäkter är tillräckliga för att bedömas vara momspliktiga måste dock en helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. Vid bedömning av sponsrings-/reklamintäkter är det viktigt att dessa objektivt sett utgör ersättning för marknadsföringstjänster och inte, vilket exempelvis kan vara fallet vid sponsring av närstående, snarare ha karaktären av gåva

Beräkna reklamskatt och se gällande procentsats

Finansiering med mera

Öppna gärna ett företagskonto i din bank. Det är lämpligt att detta är knutet till bankgiro (en förutsättning för att öppna bankgiro är att du registrerat enskild firma). Ansök också om något av de vanligaste betalkontokorten och eventuellt ett bensinkort. Det underlättar när du är ute och tävlar. Kom bara ihåg att spara på kvittot och kontokortsslippen för din bokföring.

Bokföring

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag ska göra sitt bokslut eller upprätta sin årsredovisning.

Ett räkenskapsår ska omfatta 12 månader. När företaget startar eller räkenskapsåret läggs om kan räkenskapsåret bli kortare än 12 månader eller längre, dock som längst 18 månader. När företaget slutar med sin verksamhet får räkenskapsåret förkortas men inte förlängas.

De räkenskapsår som inte följer kalenderåret, alltså den 1 januari till den 31 december, kallas brutna räkenskapsår.

Läs mer

Det du är skyldig att bokföra är dina affärshändelser i din näringsverksamhet. Affärshändelser är allt som påverkar företagets ekonomi. Varje affärshändelse ska du dokumentera med en skriftlig verifikation. Verifikationer kan vara dina egna fakturor, leverantörsfakturor, gula postkvitton, restaurangnotor, bankkontobesked etc.

Samtliga affärshändelser måste bokföras. Saknar du verifikat för en affärshändelse bör du utfärda en speciell ”bokföringsorder”, som visar vad som har bokförts. Förslagsvis bör du skaffa dig ett kvittoblock där du kan få kvittens på caddieavgift och liknande utgifter.

En verifikation ska innehålla uppgifter om när affärshändelsen inträffat, vad den avser, beloppet samt avsändare och mottagare. Vidare bör verifikationen innehålla organisationsnummer för avsändaren. Observera att de uppgifter som krävs för en korrekt verifikation inte är att likställa med vad som krävs för att en faktura ska anses vara utfärdad korrekt utefter momslagens kriterier.

Verifikaten ska numreras löpande i en obruten verifikationsnummerserie. Skriv numret på varje verifikation. Fäst alla mindre verifikationer på en A4-sida och sätt in dem i en pärm. Flera likartade in- eller utbetalningar över företagets girokonto samma dag kan du också slå ihop till en samlad verifikation.

Arkivering av allt räkenskapsmaterial måste ske i ordnat skick inom landet och de ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Läs mer

Enligt lag är man skyldig att bokföra löpande.

Affärshändelser skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring), vilket innebär att materialet finns sorterat och konterat med kulspetspenna (eller annan s.k. arkivbeständig penna) i kronologisk ordning. Verifikationerna skall även sammanställas i en huvudbok, vilket sker när grundbokföringen registreras i redovisningsprogrammet. Man är, enligt lag, skyldig att bokföra löpande.

Kontantmetoden – bokför fakturor vid betalning

I företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får bokföringen av fakturorna skjutas upp tills fakturorna har betalats. Därmed blir det bara ett bokföringstillfälle per faktura. Detta kallas kontantmetoden.

Faktureringsmetoden – bokför fakturor löpande

Faktureringsmetoden är huvudmetoden för den löpande bokföringen. För utgående och inkommande fakturor gäller att de först förs in i bokföringen på det datum de är utställda eller inkomna – det vill säga på fakturadagen eller ankomstdagen. I det här skedet bokförs fakturan som en kundfordran eller en leverantörsskuld. Samtidigt redovisar du också momsen.

Läs mer

Det finns en standardiserad kontoplan som kallas BAS-Kontoplanen. De finns gratis att hitta på www.bas.se. 

Nedanstående kontoplan räcker som utgångspunkt normalt sett om du enbart bedriver tävlingsverksamhet och tillhandahåller av reklamtjänster eller liknande

Tillgångar

 • Kassa
 • Bank
 • Kundfordringar
 • Ingående moms
 • Inventarier
Skulder

 • Utgående moms
 • Leverantörsskulder
Kostander

 • Startavgifter
 • Tävlingskostnader
 • Utbildning
 • Resekostnader
 • Representation
 • Serviceavgifter
 • Medlemsavgifter
Intäkter

 • Inspelade pengar
 • Konsulttjänster
 • Sponsorintäkter
 • Ränteintäkter

Efter varje tävlings- och träningsresa bör du skriva en reseräkning. Där fyller du i samtliga kostnader knutna till resan och bifogar alla kvitton.

 

En körjournal måste användas när ditt företag står som ägare till bilen och den främst används i tjänsten och lite privat. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt, även alla småresor till träningar.
Observera att det är viktigt att du fyller i körjournalen så noga som möjligt för att undvika skattemässiga konsekvenser (läs mer under Deklaration och Inkomstberäkning).

En körjournal kan föras på papper, i dator eller via elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt.

Körjournalen kan även kompletteras med till exempel reseräkningar eller dagboksanteckningar som intygar de uppgifter som lämnas i körjournalen.

Läs mer

Prispengar – från Sverige och från Utlandet

Dnr hos Skatteverket 202 294278-17/111

Skattemyndigheten har beslutat att prispengar i samband med idrottstävlingar som villkoras av en idrottsprestation inte är ersättning för någon tjänst som idrottsutövaren har utfört. Således ska prispengar betalas ut exklusive moms även om spelaren är momsregistrerad.

Konsekvens för mottagare av prispengar

När prispengar, som villkoras av en idrottsprestation, faktureras från spelare till arrangör ska denna faktura vara utan moms. Utbetalning av prispengar från SGT/SGF/PGA till spelare är utan moms. Moms på kostnader för resor, boende m.m. i samband med tävlandet som resulterat i intjänade prispengar är därför i normalfallet inte avdragsgilla för ingående moms. Det kan dock undantagsvis, i vissa specifika situationer,  finnas möjligheter  till avdrag.

När spelaren även har intäkter av annat slag t.ex. sponsorkontrakt, ersättning för uppvisning och startpengar ska spelaren fakturera med moms. Moms på kostnader i samband med dessa intäkter är avdragsgilla som ingående moms. För att avgöra om spelarens andra intäkter är tillräckliga för att bedömas vara momspliktiga måste dock en helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. Vid bedömning av sponsrings-/reklamintäkter är det viktigt att dessa objektivt sett utgör ersättning för marknadsföringstjänster och inte, vilket exempelvis kan vara fallet vid sponsring av närstående, snarare ha karaktären av gåva.

Konsekvensen av detta resonemang är att spelaren kan komma att definieras bedriva så kallad blandad verksamhet och ingående moms på gemensamma kostnader, utrustning, tränare, resor m.m. ska fördelas i relation till omsättning i respektive intäktsslag

Föregående års omsättning kan vara nyckel till fördelning mellan respektive intäktsslag för nästkommande år. Alternativt kan en spelares budget för kommande år bestämma fördelningen. Spelaren ansvarar för slutlig fördelning och slutligt utfall gentemot skatteverket vart år.

Det nya regelverket ska tillämpas fr.o.m. 2018-01-01. Vi rekommenderar att varje spelare har en dialog med sin ekonomiska rådgivare alternativt revisor.

Inbetalning av skatter och avgifter

Om du har registrerats för moms innebär detta att du utan uppmaning ska lämna skattedeklaration. När du ska lämna din skattedeklaration beror på vilken redovisningsperiod du valt. Du kan antingen lämna en fysisk skattedeklaration eller lämna en skattedeklaration elektroniskt via skatteverkets hemsida.

Momsen för en viss redovisningsperiod förfaller till betalning den dag då deklarationen senast ska lämnas. Om du inte betalar in momsen på förfallodagen påförs du hög kostnadsränta på underskottet på skattekontot från och med dagen efter du skulle gjort inbetalningen. Kostnadsräntan registreras en gång i månaden på skattekontot.

Läs mer om att deklarera moms
Viktiga datum

Vilken redovisningsperiod du ska tillämpa för reklamskatten beror på reklamskattens belopp som ska betalas per år. Huvudregeln är att reklamskattens redovisningsperiod är två månader. Du redovisar reklamskatten på en punktskattedeklaration och betalar in reklamskatten på ditt skattekonto.

Läs mer om att deklarera reklamskatt och redovisningsperioder här

Skatteverket upprättar ett skattekonto för varje skattskyldig. Moms, avdragen skatt och sociala avgifter redovisas i en gemensam skattedeklaration och betalas tillsammans med debiterad preliminär skatt med ett gemensamt inbetalningskort. På skattekontot samlas alla uppgifter som lämnas under månaden, redovisningar och betalningar av skatter och avgifter samt moms.

Läs mer om skattekonto

Deklaration och inkomstberäkning

Som skattepliktig inkomst räknas ersättningar som lämnats av supporterklubbar eller av företag. Även ersättning som är avsedd att täcka inkomstbortfall är skattepliktig.

Huvudregeln för vad som är avdragsgill kostnad i en näringsverksamhet lyder: ”Samtliga kostnader för intäkters förvärvande eller bibehållande är avdragsgilla.” Detta omfattar givetvis en mängd kostnader, men det är viktigt att inte göra en alltför vid tolkning av vad man anser är nödvändigt för att bibehålla eller förvärva intäkter. Kostnader av privat karaktär är inte avdragsgilla i din enskilda näringsverksamhet.

Vissa kostnader är inte avdragsgilla trots att man kan tycka att de i vissa fall är nödvändiga för verksamheten. Ej avdragsgilla kostnader är bl.a. böter, kvarskatteavgifter samt medlemsavgifter, t ex medlemsavgifter till ET/LET, PGA eller till svensk golfklubb.

När prispengar, som villkoras av en idrottsprestation, faktureras från spelare till arrangör ska denna faktura vara utan moms. Utbetalning av prispengar från SGT/SGF/PGA till spelare är utan moms. Moms på kostnader för resor, boende m.m. i samband med tävlandet som resulterat i intjänade prispengar är därför i normalfallet inte avdragsgilla för ingående moms. Det kan dock undantagsvis, i vissa specifika situationer,  finnas möjligheter  till avdrag.

När spelaren även har intäkter av annat slag t.ex. sponsorkontrakt, ersättning för uppvisning och startpengar ska spelaren fakturera med moms. Moms på kostnader i samband med dessa intäkter är avdragsgilla som ingående moms. För att avgöra om spelarens andra intäkter är tillräckliga för att bedömas vara momspliktiga måste dock en helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. Vid bedömning av sponsrings-/reklamintäkter är det viktigt att dessa objektivt sett utgör ersättning för marknadsföringstjänster och inte, vilket exempelvis kan vara fallet vid sponsring av närstående, snarare ha karaktären av gåva.

Konsekvensen av detta resonemang är att spelaren kan komma att definieras bedriva så kallad blandad verksamhet och ingående moms på gemensamma kostnader, utrustning, tränare, resor m.m. ska fördelas i relation till omsättning i respektive intäktsslag

Föregående års omsättning kan vara nyckel till fördelning mellan respektive intäktsslag för nästkommande år. Alternativt kan en spelares budget för kommande år bestämma fördelningen. Spelaren ansvarar för slutlig fördelning och slutligt utfall gentemot skatteverket vart år.

Det nya regelverket ska tillämpas fr.o.m. 2018-01-01. Vi rekommenderar att varje spelare har en dialog med sin ekonomiska rådgivare alternativt revisor.

Observera att i den mån en icke avdragsgill kostnad är momsbelagd, så föreligger normalt inte heller avdragsrätt för den ingående momsen på kostnaden. Därutöver finns avdragsförbud för moms som relaterar till kostnader för stadigvarande bostad. Du får inte heller dra momsen på en personbil (vikt upp till 3 500 kg) som du köper in till ditt företag. Hyr du en personbil som du använder ”i tjänsten”, för lång eller kort tid, får du bara dra av 50 % av momsen på hyran. För representationskostnader gäller avdragsbegränsningar för moms i samma utsträckning som de inkomstskattemässiga avdragsbegränsningarna för sådana kostnader.

Du får göra avdrag för kostnader som uppstått innan företaget startades, dock inte tidigare än året före rörelsestarten.

Exempel på avdragsgilla kostnader är:

 • Representation (inom vissa ramar)
 • Facktidningar, tidskrifter, litteratur och video
 • Bollar, golfskor och utrustning
 • Reparation av utrustning
 • Serviceavgifter dock ej medlemsavgifter

Se skatteverkets avdragslexikon

Det finns två sätt att deklarera sina bilkostnader på om du är näringsidkare. Vilket alternativ som är mest förmånligt för dig beror på hur mycket du har använt bilen privat respektive i din verksamhet.

Alternativ 1
Du äger bilen privat

Om du inte redovisar din bil som ett inventarium i näringsverksamheten och inte belastar rörelsen med några driftskostnader för bilen kan du göra avdrag med 18,50 kr/mil för körningar i verksamheten. Den bilersättningen är skattefri i din privata deklaration. Tänk på att körjournal krävs. Om ersättningen lämnas enligt schablon gäller s.k. tyst kvittning. Det innebär att du inte skall ta upp lämnad ersättning såsom inkomst av tjänst i din inkomstdeklaration och inte heller yrka avdrag för körkostnaden.

 

Alternativ 2
Näringsverksamheten äger bilen (s.k. förmånsbil)

För att en bil ska kunna räknas in i avskrivningsunderlaget i den enskilda fir­man krävs att den kan anses nödvändig för näringsverksamheten. En sådan bil utgör en tillgång i verksamheten. Värdeminskningsavdrag medges och samtliga driftskostnader blir avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.

Om du som näringsidkare också använder firmabilen privat i mer än ”ringa omfattning”, d.v.s. mer än vid tio tillfällen eller mer än 100 mil, är du skyldig att redovisa ett förmånsvärde i inkomstslaget näringsverksamhet, beräknat på samma sätt som löntagarens bilförmåner. Använder du bilen enbart i företaget för tjänsteresor ska du inte förmånsbeskattas för bilförmån. Det är i så fall du som måste kunna bevisa, t.ex. genom en noggrant förd körjournal, att bilen inte använts privat. Det ställs mycket höga krav på bevisningen varför det i praktiken kan vara svårt att undgå att bli beskattad för bilförmån. Har företaget en bil är det därför normalt att rekommendera att möjligheten att använda denna privat utnyttjas och att du redovisar bilförmån.

Förmånsvärdet beräknas enligt tre parametrar; prisbasbeloppet, statslåneräntan och nybilspriset(+ eventuell extrautrustning). Äldre bilar, s.k. sexårsbilar omfattas av samma regler men det finns ett lägsta belopp för nybilspriset beträffande dessa. Nybilspriset inklusive extrautrustning får inte vara lägre än fyra basbelopp.

Läs mer om bilkostnader här

För att du i din enskilda näringsverksamhet överhuvudtaget ska få göra avdrag för ökade levnadskostnader(mat och småutgifter) i näringsverksamheten ska tjänsteresan gå till en plats som ligger utanför din vanliga verksamhetsort och tjänsteresan ska medföra att du övernattar utanför din vanliga verksamhetsort. Detta gäller för resor inom och utanför Sverige.

Den vanliga verksamhetsorten definieras som ett område på 50 km (närmaste färdväg) från antingen din normala arbetsplats(t.ex. där du regelmässigt tränar) eller från hemmet.

Vanligast är att man begär avdrag för schablonbeloppet men du kan även begära avdrag för den verkliga fördyringen om du kan visa att denna är högre än schablonen. Observera att du då ska använda samma avdragsprincip, schablon eller de verkliga merkostnaderna, för alla resor inom Sverige under hela beskattningsåret. Det kan därför vara lämpligt att du tidigt under beskattningsåret bestämmer dig för vilken metod du ska använda dig av vid tjänsteresor inom Sverige.

Se schablonavdraget för ökade levnadskostnader för tjänsteresor i Sverige

För tjänsteresor till utlandet motsvaras schablonavdraget av normalbeloppet för det aktuella landet. Det finns även möjlighet för dig att använda dig av de verkliga merkostnaderna vid tjänsteresor i utlandet. Observera att du får själv välja den metod som är fördelaktigast för varje tjänsteresa, d.v.s. du behöver inte välja samma metod för alla utländska resor under året. Normalbeloppet beror på vilket land du gör tjänsteresan i.

Här hittar du utlandstraktamenten för inkomståret 2020. Uppgifterna är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Du får fullt avdrag enligt schablon endast för tjänsteresor som varar högst tre månader. Varar tjänsteresan under längre tid än tre månader får du för tiden därefter göra avdrag med 30 % av schablonbeloppet (Sverige) eller normalbeloppet (utomlands). Läs mer

Om du tar ut högre traktamentsbelopp än schablonen beskattas du för mellanskillnaden vilket innebär att du också är skyldig att betala egenavgifter på mellanskillnaden.

Kom ihåg att det är du som begär avdrag för de ökade levnadskostnaderna som har bevisbördan för att styrka att du har rätt till det begärda avdraget. Med detta menas att du måste kunna visa att du har gjort en tjänsteresa utanför din verksamhetsort/hemort och att du övernattat utanför din vanliga verksamhetsort och, om du begär avdrag för de faktiska kostnaderna, kan visa att du har haft de kostnader du begär avdrag för. En rekommendation är därför att du sparar alla dokument avseende dina resor och kostnaderna hänförliga till dessa.

Praktisk hantering

Om man är löntagare brukar man säga att man får ”skattefria traktamenten”, vilket inte är helt korrekt, men i praktiken fungerar det på samma sätt som om det vore en skattefri utbetalning. Som ovan nämnts måste du som näringsidkare göra avdrag för ”traktamentet” vilket i praktiken går till som följer.

 1. Schablonbeloppet tas ut från firmans konto. Näringsidkaren (golfspelaren) utbetalar ersättningen. För resor inom Sverige utgör det avdragsgilla beloppet per dag och för resor utomlands ett belopp som motsvarar de av Skatteverket fastställda normalbeloppen för respektive land. Se länkar ovan.
 2. Ersättningen bokförs i verksamheten såsom en personalkostnad och är som sådan skattemässigt avdragsgill.
 3. Näringsidkaren är skyldig att lämna kontrolluppgift över de utbetalade ersättningarna. Om det utbetalade beloppet inte överstiger schablon­beloppet är näringsidkaren endast skyldig ange att ersättning utbetalats. Något belopp behöver således inte anges. Om det utbetalade beloppet överstiger schablonbeloppet skall mellanskillnaden beskattas såsom lön, varför näringsidkaren är skyldig att ange i kontrolluppgift att belopp överstigande schablon utbetalats till golfspelaren.
 4. Om det utbetalade beloppet inte överstiger schablonbeloppet behöver golfspelaren (privatpersonen) inte ange att denne mottagit ersättning. Avdraget kommer golfspelaren tillgodo genom s.k. ”tyst kvittning”, dvs. ersättningen varken tas upp eller dras av i självdeklarationen. Om det utbetalade beloppet däremot överstiger schablonbeloppet skall mellanskillnaden deklareras såsom lön i den ”privata delen” av deklarationen.

 

Med inventarier avses tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Kostnaden för inventarier dras av genom antingen årliga värdeminskningsavdrag eller genom ett direktavdrag.

Förbrukningsinventarier får du lov att dra av samma år som du köper dem. Förbrukningsinventarier är antingen korttidsinventarier(beräknad nyttjandeperiod på högst tre år) eller inventarier av mindre värde. Inventarier av mindre värde är de som har ett anskaffningsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp, se gällande siffra här

Förbrukningsinventarier ska inte tas med i årsbokslutet.  Övriga inventarier ska räknas som anläggningstillgångar och avdrag för dessa erhålls genom årliga värdeminskningsavdrag.

Om du har privata inventarier som du använder när du startar din enskilda firma kan du föra över dessa till näringsverksamheten. Du får då göra avskrivningar på tillgångarna.

Hur stor din skattemässiga vinst blir påverkas även av räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond.

Positiv räntefördelning fungerar som så att du kan göra ett schablonmässigt avdrag[1] från din näringsinkomst, samtidigt som du beskattas för motsvarande inkomst i inkomstslaget kapital. Denna är frivillig att göra och du gör den i en näringsbilaga till din inkomstdeklaration. Du kan dock spara hela eller en viss del av den positiva räntefördelningen till ett senare år.

Negativ räntefördelning fungerar på samma sätt som positiv räntefördelning men tvärtom, d.v.s. om du har ett negativt kapitalunderlag ska du beskattas för en fiktiv ränta som om du har lånat pengar från din verksamhet. Du tar alltså upp en schablonmässig inkomst[2] i din verksamhet, samtidigt som du gör ett ränteavdrag med samma belopp. Här har du dock ingen valmöjligt som vid positiv räntefördelning utan detta är obligatoriskt och får inte sparas.

Räntefördelning kan påverka din totala skattekostnad genom att skattesatsen är olika på näringsinkomst och ränteinkomst. Det ska även tilläggas att räntefördelningen ska beräknas utifrån tillgångar och skulder vid föregående beskattningsårs utgång vilket innebär att nystartade näringsverksamheter inte kan använda sig av räntefördelning det första beskattningsåret.

Läs mer om positiv och negativ räntefördelning här

Varje år får du dra av högst 30 % av vinsten från din enskilda firma och avsätta till en periodiseringsfond. Avdraget ska dock återföras till beskattning senast efter sex år. Ingen schablonränta tas ut på beloppet. Du kan dessutom ha fler än en periodiseringsfond samtidigt. Avsättning och återföring av periodiseringsfond gör du i näringsbilaga till din inkomstdeklaration. Avsättning till periodiseringsfond ska alltså inte bokföras i årsbokslutet.
Läs mer om periodiseringsfond

Genom en expansionsfond får du som enskild näringsidkare också möjlighet att spara vinster i näringsverksamheten. Den vinst som du sparar i en expansionsfond beskattas med  fn 22 % och kan därefter återinvesteras i verksamheten utan ytterligare beskattning. En expansionsfond är en god möjlighet om du vet att du ska återinvestera vinsten i verksamheten istället för att plocka ut den. Denna är också frivillig och görs på en näringsbilaga till din inkomstdeklaration. Expansionsfonden för enskild näringsidkare får högst vara fn 128, 21 % av kapitalunderlaget.
Läs mer om expansionsfond och procentsatser här