1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Prispengar till spelare

Dnr hos Skatteverket 202 294278-17/111

 Skattemyndigheten har beslutat att prispengar i samband med idrottstävlingar som villkoras av en idrottsprestation inte är ersättning för någon tjänst som idrottsutövaren har utfört. Således ska prispengar betalas ut exklusive moms även om spelaren är momsregistrerad.

När idrottsutövaren har intäkter av annat slag än prispengar t.ex. sponsorintäkter, startpengar för deltagande i event ska spelaren fakturera moms med 25%.

Konsekvens för mottagare av prispengar

När prispengar, som villkoras av en idrottsprestation, faktureras från spelare till arrangör ska denna faktura vara utan moms. Utbetalning av prispengar från SGT/SGF/PGA till spelare är utan moms. Moms på kostnader för resor, boende m.m. i samband med tävlandet som resulterat i intjänade prispengar är därför i normalfallet inte avdragsgilla för ingående moms. Det kan dock undantagsvis, i vissa specifika situationer,  finnas möjligheter  till avdrag.

När spelaren även har intäkter av annat slag t.ex. sponsorkontrakt, ersättning för uppvisning och startpengar ska spelaren fakturera med moms. Moms på kostnader i samband med dessa intäkter är avdragsgilla som ingående moms. För att avgöra om spelarens andra intäkter är tillräckliga för att bedömas vara momspliktiga måste dock en helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. Vid bedömning av sponsrings-/reklamintäkter är det viktigt att dessa objektivt sett utgör ersättning för marknadsföringstjänster och inte, vilket exempelvis kan vara fallet vid sponsring av närstående, snarare ha karaktären av gåva.

Konsekvensen av detta resonemang är att spelaren kan komma att definieras bedriva så kallad blandad verksamhet och ingående moms på gemensamma kostnader, utrustning, tränare, resor m.m. ska fördelas i relation till omsättning i respektive intäktsslag

Föregående års omsättning kan vara nyckel till fördelning mellan respektive intäktsslag för nästkommande år. Alternativt kan en spelares budget för kommande år bestämma fördelningen. Spelaren ansvarar för slutlig fördelning och slutligt utfall gentemot skatteverket vart år.

Det nya regelverket ska tillämpas fr.o.m. 2018-01-01. Vi rekommenderar att varje spelare har en dialog med sin ekonomiska rådgivare alternativt revisor.