huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Svenska Högre Tränarutbildningen HTU

Nedan redogörs för HTU utbildningens mål och syften samt exempel på hur en utbildning är upplagd. Utbildningen valideras efter varje kurs för ständing förbättring.

Ansokan till HTU 18-21_W

Behöriga att söka är den som genomgått och godkänts på TAU. TAU är giltig som behörighetskrav till de tre nästkommande HTU utbildningarna efter avslutad TAU.

Utbildningsmål:

Är att Golftränaren som genomgått HTU skall på uppdrag av golfklubb/anläggning vara kvalificerad att ta ett helhetsgrepp om det idrottsliga ansvaret. I detta ingår att kunna planera, genomföra och utvärdera den totala tävlings- och träningsverksamheten, i synnerhet för ungdom, nybörjare och elit. Golftränaren skall vara utbildad för att leda den interna utbildningen av samtliga medlemmar, ledare och personal inom idrottssektorn.

Kunskapsområde:

Golftränaren ska under utbildning ges ett helhetsperspektiv på golfsporten utifrån fem kunskapsområden; Golfspelet & Spelarutveckling, Coaching & Ledarskap, Affärsmannaskap &  Management, Organisation, Föreningskunskap & Golfanläggningen samt Event. Med dessa kunskapsområden i centrum för utbildningen ska den blivande Golftränaren erhålla den kompetens som leder till utbildningens mål, enligt gällande kursplan..

Utbildningens längd:

HTU omfattar 18 kursveckor, motsvarande 730 timmar. Där utöver tillkommer hemuppgifter, projektarbeten samt handledning motsvarande 580 timmar samt ett examensarbete på 280 timmar. Därutöver tillkommer verksamhetsförlagd praktik på 1800 timmar.

Exempel på kursveckor/upplägg:

* 2018: v 42, 45 och 46

* 2019: v 2, 3, 9, 10, 38, 45 och 46

* 2020: v 2, 3, 6, 7, 10, 39, 45 och 46

* 2021: v 2 eller 3 Diplomutdelning under PGA Summiten vecka 10.

Examination:

Sker de två första veckorna under det sista utbildningsåret. Eventuella kompletteringar på examensarbetet samt restuppgifter skall vara inlämnade senast den dag kursledningen bestämmer och i god tid kommunicerar till eleverna. Slutgiltiga betyg sätts efter detta datum.

Betyg och omdöme:

Betyg kommer att delas ut i följande områden; Golfspelet & Spelarutveckling, Coaching & Ledarskap, Affärsmannaskap &  Management, Organisation, Föreningskunskap & Golfanläggningen, Event. samt ett betyg specifikt i golfteknik. Betyg kommer även att ges på den skriftliga och den muntliga presentationen av examensarbetet. Av dessa 8 betyg ges sedan ett sammanslaget slutbetyg på kursen.

Utöver betygen skrivs även ett omdöme om din insats på HTU.

Utbildningsplatser:

Preliminära platser är: Bosön IFHS, Halmstad, PGA National, Carlskrona GK och i utlandet.

Kursavgift:
Priset för utbildningen är 78 950 exklusive moms. Kursavgiften delbetalas enligt avtal på fyra delbetalningar.

I kursavgiften ingår kurslokaler, ämneslärare, föreläsare och kursledning.

I kursavgiften ingår även boende med halvpension vid kursstart. Vid utlandsresa ingår logi med frukostpension, och en HTU kläduppsättning för golfskola (de utbildningsskeden som är i läger/internatform är gemensamt boende obligatoriskt, oavsett elevens bostadsort).

I kursavgiften ingår ej någon försäkring. Det åvilar därför dig som deltagare i kursen att vid varje tidpunkt tillse att du omfattas av försäkring som täcker t.ex. skador som inträffar för dig som person och dina tillhörigheter på resor till och från kurstillfällena i Sverige, i samband med respektive kurstillfälle i Sverige samt avslutningsvis även resor och deltagande i kurstillfället som äger rum i utlandet.

Om du är osäker på huruvida du har tillräckligt försäkringsskydd eller inte rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp med detta.

För dig som är medlem i PGA ingår en olycksfallsförsäkring i medlemskapet. Du har även möjlighet att teckna särskilda framförhandlade försäkringar via Provins.

Läs mer på  http://www.svenskasportforsakringar.se/28653.pga.html

Ansokan till HTU 18-21_W